GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AllAgeHub – forskning, utveckling och innovation för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik

I januari 2017 startade uppbyggnaden av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Verksamheten finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv GR-kommuner. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub, men fler knackar på dörren och målsättningen är att växa.

AllAgeHubs kontor och interaktiva miljö är lokaliserade på Chalmers Teknikpark i anslutning till Johanneberg Science Park. Inspirationsmiljön drevs tidigare i Göteborgs Stads regi och hette då Vision Bo Äldre.

 

Ett centrum med flera beståndsdelar

Idésluss
Identifierar, fångar upp samt preciserar behov, utmaningar, lösningar och förbättringsområden inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

Interaktiv miljö
Fysisk och virtuell miljö med möjlighet att prova produkter och tjänster samt diskutera implementering.

Innovation
Här möts näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle för gemensamma utvecklingsprojekt med tillgång till verklighetslabb i kommunala verksamheter.

Forskning
Arena för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.

Lärande
Lärmiljö med exempelvis kurser, seminarier, konferenser, webbutbildningar och nätverk.

 

Organisation

Under maj 2015 – augusti 2016 genomförde GR en förstudie som syftade till att undersöka förutsättningarna för etablering av AllAgeHub. Förstudien finansierades av 11 GR-kommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen och resulterade bland annat i att ett visionsdokument för verksamheten togs fram och förankrades bland deltagande parter. Johanneberg genomför nu en motsvarande förstudie med företag i syfte att ta reda på vilka fokusområden som de vill att centret ska driva och vilken typ av långsiktig finansiering de kan bidra med. Denna förstudie finansieras av Framtiden AB, HSB, Riksbyggen, Skanska, Telia och White arkitekter.

Under förstudien enades parterna om att Johanneberg Science Park ska fungera som värdorganisation för det projektkluster som AllAgeHub kommer att utgöra under uppbyggnadsfasen åren 2017–2019. GR är projektägare av de medel som beviljats från Vinnova och Västra Götalandsregionen. 

 

Deltagande parter i AllAgeHub

 • Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Västra Götalandsregionen (DART - kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt avdelningen vårdens digitalisering, koncernstab hälso- och sjukvård)
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Johanneberg Science Park
 • Sahlgrenska Science Park
 • Chalmers tekniska högskola (Centrum för vårdens arkitektur och styrkeområde Building Futures)
 • Göteborgs universitet (centrumbildningarna AgeCap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC)
 • Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS)
 • Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern
 • Business Region Göteborg


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund