GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Miljö och Samhällsbyggnad i Göteborgsregionen

Regional utveckling

Genom mål- och strategidokumentet "Hållbar tillväxt" har förbundsstyrelsen lagt fast huvudriktningen för arbetet att utveckla såväl den regionala strukturen som miljön. Göteborgsregionen skall fortsätta att växa både genom ökad befolkning och genom regionförstoring. Det förutsätter förbättrad infrastruktur och kortare restider för ett stort antal boende och verksamma i stora delar av Västra Götaland och Halland. Samtidigt skall regionens kvaliteter säkras och utvecklas samt livsmiljön värnas från skadlig påverkan.

GRs medlemskommuner är överens om hur den regionala strukturen skall utvecklas. För att nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas till praktisk handling och det krävs ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid. En sammanfattande strukturbild som visar huvuddragen i regionens fysiska strukturer har skapats. Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå från och följa strukturbild och överenskommelsen.

Mål- och strategidokumenten Hållbar tillväxtPDF»
och Strukturbild för GöteborgsregionenPDF» 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund